Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Moodsetter omgevingsrecht scaled

Omgevingsrecht

Wij staan voor uw zaak

Water & Bodem

Water en bodem spelen een essentiële rol in onze leefomgeving en worden steeds meer sturend bij het toelaten van projecten in de leefomgeving. Bij bouwactiviteiten is het van cruciaal belang om hier zorgvuldig mee om te gaan. De Haij & Van der Wende Advocaten heeft de kennis en ervaring in huis om u te begeleiden bij de verschillende juridische aspecten die komen kijken bij bouwprojecten in relatie tot water en bodem.

Waterkwaliteit: Kwaliteit bewaken

Waterkwaliteit wordt steeds belangrijker als het gaat om activiteiten in de leefomgeving. Europese regels bepalen voor een groot deel de kaders van wat mag en niet mag, wat is uitgewerkt in nationale regelgeving. Projecten mogen in principe geen achteruitgang van de waterkwaliteit met zich meebrengen. Wij hebben hoogwaardige kennis in huis om u te kunnen adviseren welke mogelijkheden en onmogelijkheden de Europese en Nederlandse waterregelgeving met zich meebrengt. 

Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften: maatwerk of beperking?

Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften zijn essentiële instrumenten zijn voor de overheid, waaronder waterschappen, om activiteiten in de leefomgeving te reguleren. Ze bieden de flexibiliteit om specifieke, lokale eisen te stellen en in te spelen op unieke uitdagingen binnen een gebied. Maar wat betekenen maatwerkregels en voorschriften voor uw activiteiten? Wij helpen u bij het duiden van de impact van maatwerkregels op uw activiteiten. Daarnaast kunnen wij met u optrekken bij de totstandkoming van gewenste maatwerkvoorschriften of u helpen bij het tegengaan van ongewenst opgelegde maatwerkvoorschriften. Ons team helpt u bij het in overleg met het waterschap vormgeven van deze voorschriften, zodat ze helder, juridisch houdbaar en effectief zijn en u door kunt met uw bedrijfsvoering. 

Schade door water: over stromingen of overgestroomd

We zien steeds vaker dat water ook overlast en schade met zich mee kan brengen. Denk aan de overstromingen in Limburg, waardoor niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven en natuur schade is ontstaan, maar ook aan overlast en schade voor agrariërs. Hetzelfde geldt voor schade door langdurige droogte. Wij kunnen u adviseren over de zorgplicht van overheden, de zorgplicht van uzelf, de mogelijkheden binnen de wet om oplossingen te vinden en – last but not least – de verhaalsmogelijkheden van uw schade. 

Verbouw en nieuwbouw: waterbewust bouwen

Bij verbouw- en nieuwbouwprojecten is het belangrijk om rekening te houden met de impact op de waterhuishouding. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om zaken als afwatering, voorkomen van wateroverlast en het waarborgen van de waterkwaliteit. Ons kantoor kan u bijstaan in het ontwikkelen van waterbewuste bouwplannen, zodat uw project voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Waterschapsverordening: Onbekend maakt onbemind

Waterschappen houden onze voeten droog en zorgen voor een goede kwaliteit van het watersysteem. De regels van de waterschappen, beschreven in de waterschapsverordening, hebben vaak meer impact op projecten in de leefomgeving dan in eerste instantie gedacht. Ze worden vaak over het hoofd gezien. Regelmatig blijkt dat projecten de goedkeuring hebben van de gemeente, maar niet zomaar van het waterschap. Of er gelden extra beperkende maatregelen. Het recht dat met water is gemoeid stamt grotendeels uit Europese regelgeving. Wij hebben specialistische kennis in huis over het waterrecht en kunnen u daarom gericht adviseren over de impact van de (Europese) waterregelgeving op uw project.

Activiteiten die het water raken: Beperkingengebiedsactiviteit en lozingsactiviteit

In bepaalde gebieden kan het noodzakelijk zijn om activiteiten te beperken ter bescherming van de waterhuishouding en waterkwaliteit. Dit wordt geregeld via een vergunningensysteem voor activiteiten in beperkingengebieden. Daarnaast zijn er strikte regels voor het lozen van afvalwater om te zorgen voor een verantwoord gebruik van ons water. Ons kantoor kan u adviseren en ondersteunen bij het voldoen aan deze verplichtingen, zodat u verantwoordelijk en in overeenstemming met de wet handelt.

Watergedoogplichten: dulden of niet dulden?

Grondeigenaren en gebruikers van gronden kunnen te maken krijgen met gedoogplichten. Een gedoogplicht brengt mee dat je als eigenaar of gebruiker bepaalde activiteiten of wijzigingen in je perceel moet dulden. Er zijn gedoogplichten die volgen uit de wet, zoals bijvoorbeeld het moeten dulden van tijdelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Ook kan voor bepaalde zaken een specifieke gedoogplicht worden opgelegd. Waterschappen kunnen daar ook gebruik van maken voor bijvoorbeeld de aanleg van afvalwaterleidingen, waterstaatswerken en bijkomende voorzieningen. Zulke gedoogplichten zijn vaak permanent en hebben vaak grote impact op de positie van de grondeigenaar en gebruiker. Soms komt zelfs onteigening in beeld als de impact te groot is. Het opleggen van gedoogplichten is daarom aan strikte regels gebonden. Wij hebben de kennis en kunde in huis om hierover te adviseren en waar nodig u bij te staan

Bodembescherming: het fundament onder onze voeten

Een goede bodemkwaliteit is belangrijk voor mens, plant en dier. Alle activiteiten vinden immers boven, op of in de bodem plaats. Bodembescherming wordt steeds belangrijker. De regelgeving over de bodem is complex en veelomvattend. Ook op Europees niveau zijn er constant ontwikkelingen. Wij hebben de expertise in huis om u te adviseren aan welke wet- en regelgeving uw specifieke project moet voldoen en welke voorzieningen u moet treffen. 

Watertoevoerprojecten: gezonde voeding

Wij adviseren land- en tuinbouw over mogelijkheden voor realisatie van watertoevoerprojecten. Verzilting van land of verdroging heeft grote impact op land- en tuinbouwondernemers. Tijdige zoetwatertoevoer kan de schade beperken. Hiervoor is echter wel medewerking van het waterschap cruciaal. Er zal voldaan moeten worden aan bepaalde juridische eisen voordat een dergelijk project gerealiseerd kan worden. Wij kunnen u bijstaan in het overleg met het waterschap en in de realisatie van watertoevoerprojecten. 

Nadeelcompensatie: een evenwichtige benadering

Als de overheid binnen de regels handelt, dus juridisch juist, kan het nog steeds zijn dat bedrijven of burgers nadeel van het overheidsbesluit hebben. Meestal is er dan een wettelijk recht op compensatie van dat nadeel. Ons kantoor heeft uitgebreide ervaring met nadeelcompensatie en wij staan u bij in het vinden van rechtvaardige en evenwichtige oplossingen.

Waarom kiezen voor De Haij & Van der Wende Advocaten?

Bij De Haij & Van der Wende Advocaten begrijpen we dat water en bodem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met onze uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied staan we u bij met raad en daad. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan alle wet- en regelgeving, zodat u zich kunt richten op uw project of onderneming. 

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. 

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief