Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Header profielpagina1 scaled

Algemene voorwaarden

De haij & van der wende

  1. De Haij & Van der Wende Advocaten is een maatschap gevestigd te Capelle a/d IJssel.

  2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap De Haij & Van der Wende Advocaten.

  3. Iedere aansprakelijkheid van De Haij & Van der Wende Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door De Haij & Van der Wende Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Indien, om welke reden ook, geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van De Haij & Van der Wende beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het betreffende deel van de opdracht, met een maximum van € 25.000,00.

  4. De Haij & Van der Wende Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende cliënt, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Haij & Van der Wende Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

  5. Ieder die gebruik maakt van de diensten van De Haij & Van der Wende Advocaten geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van De Haij & Van der Wende Advocaten dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

  6. De rechtsverhouding tussen De Haij & Van der Wende Advocaten en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Klachten over onze dienstverlening zullen worden beslecht conform de Klachtenregeling van De Haij & Van der Wende Advocaten. De Klachtenregeling wordt u op eerste verzoek toegezonden, maar vindt u ook op onze website (www.haijwende.nl). Indien die regeling geen bevredigende oplossing biedt, zullen geschillen worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur, voor zover het een geschil omtrent kwaliteit van de dienstverlening betreft, de hoogte van declaraties, dan wel vorderingen tot schadevergoeding met een maximum van € 10.000,00. Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.

  7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens De Haij & Van der Wende Advocaten in verband met door De Haij & Van der Wende Advocaten verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

  8. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van De Haij & Van der Wende Advocaten, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren.

  9. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief