Nieuwe Wet Franchise per 1 januari 2021

Lennart

Money franchise 1536x1038

Nieuwe Wet Franchise per 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 zal de Wet Franchise van kracht gaan. Deze wet brengt nieuwe rechten en verplichtingen voor zowel franchisegevers als franchisenemers en gaat gelden voor bestaande en nieuwe overeenkomsten met dien verstande dat voor enkele specifieke bepalingen in op 1 januari 2021 reeds bestaande franchiseovereenkomsten een overgangstermijn geldt van 2 jaar. In het oog springende bepalingen zijn onder meer artikel 920 lid 2, waarin is opgenomen dat non-concurrentiebepalingen op grond waarvan het een franchisenemer is verboden na het einde van de franchiseovereenkomst te concurreren met de franchisegever, niet langer dan een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst mogen gelden.

Een andere opvallende wijziging is dat de franchiseovereenkomst een bepaling moet hebben waarin wordt geregeld of er sprake is van goodwill in de onderneming van de franchisenemer en zo ja, op welke wijze goodwill kan worden toegerekend aan de franchisenemer bij onder meer beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Voorts is in de wet opgenomen dat de franchisegever aan een beoogde franchisenemer tijdig informatie verstrekt over zijn financiële positie, voor zover deze redelijkerwijs van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Hoewel de Wet Franchise op 1 januari 2021 van kracht zal gaan wordt door de rechter thans al op de wet geanticipeerd. Zo oordeelde de voorzieningenrechter bij de rechtbank Amsterdam dat een franchisegever voorafgaand bij het sluiten van de franchiseovereenkomst met franchisenemer weliswaar kenbaar had gemaakt dat er op enig moment moest worden verbouwd, maar dat franchisegever niets over de kosten en de omvang van de verbouwing zelf kenbaar had gemaakt. Daarmee heeft de franchisegever volgens de voorzieningenrechter niet gehandeld als een ‘goed franchisegever’ en heeft de franchisegever evenmin tijdig informatie gegeven over de financiële positie die voor franchisenemer van belang was bij het sluiten van de overeenkomst.

De uitspraak illustreert dat het voor zowel franchisenemer als franchisegever van belang is dat u tijdig kennis neemt van de nieuwe Wet Franchise zodat bestaande overeenkomsten eventueel kunnen worden aangepast.

De gehele Wet Franchise kunt u hier vinden en het vonnis van de voorzieningenrechter Amsterdam kunt u hier vinden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Lennart Hordijk

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Lawyers
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Lawyer
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Corporate law, Real estate law
Fleur 1

Fleur Huisman

Environmental law
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Environmental law
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Employment law, Corporate law
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Administrative law and Family law
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Emplyment law
Bekijk button

Possibly also of interest to you

Test news item

Please note that the content of our website (including any legal submissions) is for non-binding informational purposes only and does not serve as legal advice in the strict sense. The content of this site cannot and should not serve as a substitute for individual and binding legal advice relating to your specific situation. All information is therefore provided without guarantee of accuracy, completeness and timeliness.

Stay informed

Sign up for our newsletter