Direct een advocaat nodig? Bel: +31 10 220 44 00

Of e-mail en ontvang binnen 24 uur een antwoord

Omzetderving bij schadelijke verkeersbesluiten: wat te doen?

Petra

Luchtfoto drone weergave van chisinau weg met meerdere bewegende auto s rotonde kruising kale bomen bovenaanzicht 1536x864

Colleges van burgemeester en wethouders kunnen besluiten om de verkeerstromen in een gemeente anders in te richten om zo bijvoorbeeld de doorstroming te bevorderen of veiligheid te verbeteren. De gemeente neemt dan een zogenaamd verkeersbesluit waardoor het verkeer op de in het besluit aangegeven plaats op een andere manier afgewikkeld wordt.

Een dergelijk verkeersbesluit kan echter ook nadelig zijn voor ondernemers die afhankelijk zijn van goede bereikbaarheid voor klandizie. Op het moment dat je als ondernemer door een dergelijk besluit schade ondervindt, bijvoorbeeld doordat je moeilijker bereikbaar bent, kan je een verzoek om nadeelcompensatie doen.

Het college moet dan gaan kijken of er compensatie geboden moet worden. Daartoe laat het college dan een onderzoeksbureau onderzoek doen naar de mate waarin je als ondernemer blijvende schade lijdt.

Zo werd bijvoorbeeld een snackbarhouder uit Geertruidenberg geconfronteerd met een verkeersbesluit van de gemeente waarbij een knip was aangelegd in de verkeerssituatie ter plaatse, waardoor de snackbar moeilijker bereikbaar was. Er was geen doorgaande route meer naar de snackbar voor gemotoriseerd verkeer. In de gewijzigde situatie moesten klanten feitelijk omrijden om de snackbar te kunnen bereiken en zouden zij alternatieve eetgelegenheden passeren. De ondernemer in kwestie zat met een blijvende omzetdaling en dus schade.

Deze zaak is uiteindelijk beoordeeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij de Afdelingsrechter duidelijk aangeeft hoe omgegaan moet worden met het berekenen van de nadeelcompensatie:

  • In geval van jaarlijks, voor onbepaalde tijd terugkerende inkomensschade, dient de inkomensschade overeenkomstig de systematiek van het onteigeningsrecht te worden gekapitaliseerd. Door een som geld in één keer uit te keren, wordt beoogd de verliezen die de gedupeerde in de loop van de komende jaren zal lijden te compenseren. Kapitalisatie gebeurt door het bedrag van de gemiddelde jaarlijkse netto-inkomensschade te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor.
  • Voor de berekening van de inkomensschade van de eigenaar/gebruiker wordt een kapitalisatiefactor van 10 toegepast. Dit volgt uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Op welk moment de schade ontstaat wordt berekend met behulp van de peildatum. De peildatum voor het berekenen van de schade is het moment dat sprake is van werkelijk geleden en te lijden inkomensschade, dus het moment waarop het verkeersbesluit feitelijk wordt gerealiseerd (bijv. door een fysieke wegafsluiting / gewijzigde bebording).
  • De omvang van de schade wordt begroot door een vergelijking te maken tussen:
    • De (feitelijke) situatie waarin de aanvrager als gevolg van het schadeveroorzakend besluit is komen te verkeren
    • De (hypothetische) situatie waarin de aanvrager zou hebben verkeerd, indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet zou hebben voorgedaan.
  • Bij het bepalen van de omvang dient rekening gehouden te worden met alle omstandigheden van het concrete geval.

 

Vaak zit er enige tijd tussen het verkeersbesluit van het college en de daadwerkelijke uitvoering van het verkeersbesluit. De vraag rijst dan of – wanneer een gedupeerde ondernemer in die tussentijd nog ongewijzigd verder kon exploiteren – dat invloed heeft op de hoogte van de kapitalisatiefactor. Het college van Geertruidenberg vond van wel, de snackbarhouder niet. Daarover zegt de Afdelingsrechter:

  • Als sprake is van inkomsten in de periode gelegen na het moment van het in werking treden van het schadeveroorzakende (verkeers)besluit en vóór de peildatum, leidt dat niet tot aanpassing van de toe te passen kapitalisatiefactor.

 

Wilt u de uitspraak zelf lezen? U leest de uitspraak hier.

Zijn er wijzigingen in de verkeersstromen nabij uw onderneming waardoor u schade lijdt en heeft u hulp nodig om uw nadeel gecompenseerd te krijgen? Neem contact met ons op.

Logo Haij Wende

De Haij & van der Wende

Advocaten
Dennis rond 200x200

Dennis Oud

Advocaat
Erwin rond 200x200

Erwin den Hartog

Advocaat Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht
Fleur 1

Fleur Huisman

Advocaat Omgevingsrecht
Petra lindhout pf

Petra Lindthout

Advocaat Omgevingsrecht
Tessa rond 200x200

Tessa Sipkema

Advocaat Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht
Gerard rond 200x200

Gerard van der Wende

Advocaat Bestuursrecht en Personen- en Familierecht
Elke 1

Elke Hofman-Bijvank

Advocaat Arbeidsrecht

Mogelijk ook interessant voor u:

Test news item

Wij wijzen erop dat de inhoud van onze website (inclusief eventuele juridische bijdragen) uitsluitend bedoeld is voor niet-bindende informatieve doeleinden en niet dient als juridisch advies in strikte zin. De inhoud van deze site kan en mag niet dienen als vervanging van individueel en bindend juridisch advies dat betrekking heeft op jouw specifieke situatie. Alle informatie wordt daarom verstrekt zonder garantie voor juistheid, volledigheid en actualiteit.

Blijf juridisch op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief